KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (bundan böyle “Zeytince Derneği” olarak ifade edilecektir) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle ‘’KVKK’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusudur. 

Kişisel veri sahipleri ise; Zeytince Derneği tarafından kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan; Zeytince Derneği üyeleri, bağışçıları, destekçileri ve newsletter  aboneleri, yöneticileri, gönüllüleri, çalışanları, Zeytince Derneği ile işbirliği halinde projeler yürüten kamu tüzel kişilerinin bilumum personeli, Zeytince Derneği’nden mal ve hizmet alan ve/veya Zeytince Derneği’ne mal ve hizmet temin eden özel hukuk gerçek/tüzel kişileridir.

Zeytince Derneği; “veri sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermektedir. 

Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Politikamızı dikkatinize sunarız. 


VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zeytince Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bizimle ilgili daha fazla bilgiyi www.zeytince.org internet sayfamızdan bulabilirsiniz. 


POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Zeytince Derneği tarafından işlenen kişisel verilerinizin; işlenme ilkelerini, işlenmesinin yasal dayanakları ve işlenme amaçlarını, veri toplama yöntemlerini, verilerinizin aktarılması, saklanması ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınan önlemleri ve haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemlerini açıklamayı amaçlar.

Zeytince Derneği tarafından kişisel verileri işlenen dernek üyesi, katılımcı, gönüllü, çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı ve ziyaretçiler ile bunların veli, vasi veya temsilcileri bu politikanın kapsamı içindedir. 


VERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

 • Hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık: Kişisel verilerinizi , yasalara uygun, dürüst ve açık bir şekilde işleriz.
 • Ölçülülük ve Sınırlılık: Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlarla toplarız ve bu amaçlara uygun olmayan bir şekilde işlemeyiz.
 • Amaçlarla uyumlu en az veri: Kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği ölçüde ilgili, yeterli ve sınırlıdır.  Amacıyla bağlantılı olmayan gereksiz hiçbir kişisel veriniz işlenmez.  
 • Doğruluk: Kişisel veriler doğru bir şekilde işlenir ve gerektiğinde güncellenir. Yanlış kişisel verilerin, işlenme amaçlarına uygun olarak silinmesi veya gecikmeksizin düzeltilmesi sağlanır.
 • Gerektiği kadar saklama: Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanır. Bu sürenin sonunda kişisel veriniz silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 • Veri bütünlüğü ve gizliliği: Kişisel verilerinizin; yetkisiz ya da yasalara uygun olmayan bir şekilde işlemesini; kaybı, silinmesi ya da hasara uğramasını önleyecek teknik ve idari tedbirleri alarak işliyoruz.   
 • Denetime açık olma: Yukarıda sayılan tüm ilkelere uygunluğumuzu gösterecek sorumluluğa sahibiz. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve BUNLARA UYGUN OLARAK VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanızı alarak;

 • Zeytince Derneği ile ilgili tanıtım yapmak, etkinliklerden, haberlerden, newsletterdan sizi haberdar etmek için e-posta ve sms göndermek,
 • İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde çerez ve benzeri teknolojiler kullanarak internet sayfamızı daha kolay kullanmanızı sağlamak ve ayrıca pazarlama amaçlı reklam ve tanıtımları size sunabilmek,
 • Düzenlenen etkinliklerimize başvurunuz sonrasında kaydın gerçekleşmesi adına Zeytince Derneği’nin sizlerle iletişime geçebilmesi,
 • Sosyal Medya Tanıtım ve Reklamları kapsamında hedefleme grubuna dahil edilmesi,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Zeytince Derneği’nin paydaşı olduğu Projeler kapsamında gereken bilgilerin çatı kurumlar ile paylaşımı,
 • Düzenlenilen etkinlikler kapsamında, davetlilerin yönlendirilmesi için davetli isim listesi işlenmesi ve video/fotoğraf çekimlerinin yapılması,
 • Zeytince Derneği’nin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • Zeytince Derneği web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • Zeytince Derneği web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • Zeytince Derneği web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Zeytince Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, Zeytince Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
 • Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve Zeytince Derneği’nin faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Zeytince Derneği’ne sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi, Zeytince Derneği’nin iştigal konusuna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,

Açık rızanız olmaksızın yasal düzenlemelerdeki şartların birinin varlığı halinde de kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu şartlara dayanarak veri işleme amaçlarımız aşağıda sıralanmıştır.

 • Dernekler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu’nda açıkça öngörüldüğü için çalışanlarının,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler işlenebilir.

 • Zeytince Derneği sizin ya da bir başkasının hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi acil servislerle paylaşabilmek amacıyla,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Yasal düzenlere göre kişilerin ırkı, etnik kökeni siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu durumlar haricinde özel nitelikli kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksızın işlenmez.

Zeytince Derneği üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerinin ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile sağlık raporlarını özlük dosyasına konulmak üzere veya görevlendirme yaparken sağlık durumuna uygun şekilde görevlendirme yapabilmek için olarak ilgili mevzuat gereği, kanuni zorunluluklardan dolayı işler.


VERİ ENVANTERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

Zeytince Derneği;

 • Zeytince Derneği üyeleri, bağışçıları ve gönüllüleri, Zeytince Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeytince Derneği yöneticileri olan gerçek kişilerin,
 • Zeytince Derneği ile iş akdi ilişkisi içinde bulunan çalışanları olan gerçek kişilerin,
  Zeytince Derneği’nden mal ve hizmet alan ve/veya Zeytince Derneği’ne mal ve hizmet temin eden özel hukuk gerçek/tüzel 3. kişileri, mezkûr 3. kişilerin hissedarları, yetkilileri, çalışanları, müşterileri olan gerçek kişilerin,
 • Zeytince Derneği ile işbirliği halinde projeler yürüten kamu tüzel kişilerinin bilumum personelinin,

kişisel verilerini bir veri envanterinde toplar. Envanter veri koruma otoritelerinin yayınlamış olduğu esaslara göre düzenlenir.

Kişisel veri işleme envanterinde veriler kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri adı altında kategorilere ayrılır. 

Zeytince Derneği’nin organizasyon yapısına göre hangi veri kategorileri işleniyorsa bunlar için ayrıntılı olarak hukuki nedenler, işlenme amaçları, saklanma süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı yerler, verilerin korunması için alınan idari ve teknik önlemler belirtilir. Envanterin doğruluğu ve güncelliği belirli aralıklarla kontrol edilir, gerekirse değişiklikler yapılır.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI ANONİMLEŞTİRİLMESİ-SİLİNMESİ

Türk Ceza Kanunun 138. Maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 7. maddesi gereği kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, veri işlemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalkması halinde Zeytince Derneği’nin kararı ile veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması durumunda bir daha geri getirilemeyecek şekilde silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. Verilerin saklanma süreleri ilgili mevzuata ve Zeytince Derneği’nin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Silinme, imha etme veya anonimleştirme işlemleri için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bu konularla ilgili aldığı kararlar ve öneriler dikkate alınır. Teknolojinin izin verdiği en uygun çözüm, Zeytince Derneği’nin ihtiyaçları ve imkanları dikkate alınarak uygulanır. 


VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Zeytince Dernepş işlemekte olduğu kişisel verileri, bu verilerin alınması amacı ile ilgili mevzuata bağlı olarak kaydetmesi gerektiği süre kadar kaydeder ve sonrasında imha eder veya anonimleştirir. 


ANONİMLEŞTİRME

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. 

Zeytince Derneği, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi sürecinde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Silinmesi Yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara ve KVK Kurumunun konuya ilişkin yayınladığı rehberdeki yöntemlere uygun olarak yapılır.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Zeytince Derneği , silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Verilerin silinmesi ile ilgili aşağıdaki yöntemler kullanılır.

Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri

Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edililr.

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır. 

Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları

Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması sağlanır. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilir.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Taşınabilir medyalarda gizli seviyede hiçbir veri taşınmamaktadır. Taşınabilir ortamda olan kişisel veriler, söz konusu donanıma uygun yazılımlar ile silinir.

Veri Tabanları

Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilir.


KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Zeytince Derneği , kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Yerel Sistemler

Söz konusu sistemler üzerindeki verilerin yok edilmesi için aşağıdaki yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılır.

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. Katı hal diskler bakımından üzerine yazma veya de-manyetize etme işlemi başarılı olmazsa, bu medyanın da fiziksel olarak yok edilmesi sağlanır.

Üzerine Yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

Çevresel Sistemler

Ortam türüne bağlı olarak kullanılabilecek yok etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır: 

Ağ cihazları (switch, router vb.): Söz konusu cihazların içindeki saklama ortamları sabittir. Ürünler, çoğu zaman silme komutuna sahiptir ama yok etme özelliği bulunmamaktadır. Yukarıda ‘Yerel Sistemler’ için belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi sağlanır.

Flash tabanlı ortamlar: Flash tabanlı sabit disklerin ATA (SATA, PATA vb.), SCSI (SCSI Express vb.) arayüzüne sahip olanları, destekleniyorsa komutunu kullanmak, desteklenmiyorsa üreticinin önerdiği yok etme yöntemini kullanmak ya da Yukarıda ‘Yerel Sistemler’ için belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi sağlanır.

Manyetik bant: Verileri esnek bant üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi sağlanır. 

Manyetik disk gibi üniteler: Verileri esnek (plaka) ya da sabit ortamlar üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi sağlanır.

Mobil telefonlar (Sim kart ve sabit hafıza alanları): Taşınabilir akıllı telefonlardaki sabit hafıza alanlarında silme komutu bulunmakta, ancak çoğunda yok etme komutu bulunmamaktadır. Yukarıda ‘Yerel Sistemler’ için belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi sağlanır.

Optik diskler: CD, DVD gibi veri saklama ortamlarıdır. Yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi sağlanır.

Veri kayıt ortamı çıkartılabilir olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri: Tüm veri kayıt ortamlarının söküldüğü doğrulanarak özelliğine göre Yukarıda ‘Yerel Sistemler’ için belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilir.

Veri kayıt ortamı sabit olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri: Söz konusu sistemlerin çoğunda silme komutu bulunmakta, ancak yok etme komutu bulunmamaktadır. Yukarıda ‘Yerel Sistemler’ için belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi sağlanır.

Kağıt Ve Mikrofiş Ortamlar

Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortamın yok edilmesi sağlanır. Bu işlem gerçekleştirilirken ortam kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünür. Orijinal kağıt formattan, tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan kişisel verilerin ise bulundukları elektronik ortama göre yukarıda belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi sağlanır.

Bulut Sistemler

Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında, kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kişisel veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarları kullanılması gerekmektedir. Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının yok edilmesi sağlanır. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDE AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt içerisinde aktarılması için 6698 sayılı kanunun 8.Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir: 

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması, 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Burada belirtilen durumlar haricinde Zeytince Derneği kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Yukarıda kişisel verilerin işlenme şartları ve veri işleme amaçlarımıza uygun olarak kişisel verileriniz;

Kanunlarda öngörülen, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumları ve güvenlik güçleri,

Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla tedarikçilerimiz ve diğer gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılır. Bunlardan başlıcaları; rezervasyon hizmet sağlayıcıları, ödeme sağlayıcılar, IT hizmet sağlayıcıları, güvenlik kameraları hizmet sağlayıcıları, santral hizmet sağlayıcıları, transfer hizmet sağlayıcıları, hukuk hizmet sağlayıcılarıdır.  


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Zeytince Derneği ,

 • Kanundan veya uluslararası bir anlaşmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı,
 • Bir sözleşmenin ifası kapsamında zorunlu olması halinde,
 • Fiili imkânsızlık durumunda,
 • Zeytince Derneği’nin hukuki bir sorumluluğu dolayısı ile,
 • Bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması nedeniyle,
 • Veya Zeytince Derneği’nin elzem olan bir meşru menfaati kapsamında,

Yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin taahhütnamelerin alınması ve aşağıda belirtilen şartların sağlanması ile veri paylaşımı yapılmaktadır.

Kanunun 9. Maddesine göre yurtdışına veri aktarımı;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında Kanunda belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması,

durumlarında gerçekleştirilebilir. Kurulun izni bulunmadan yurtdışında bulunan üçüncü kişilere veri aktarılmaz.

Zeytince Derneği, yurtdışında bulunan ve veri sorumlusu durumunda bulunan üçüncü kişilere veri aktarımı yapar ise asgari şartlarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği, her iki tarafın da veri sorumlusu olduğu duruma ilişkin, her iki tarafın imza ettiği bir taahhütnameyi Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunar. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun onayı ile söz konusu veri aktarımı yapılır. Bu onay verilmeden Zeytince Derneği tarafından söz konusu üçüncü kişilere veri aktarımı yapmaz.

Zeytince Derneği, yurtdışında bulunan ve veri işleyen durumunda bulunan üçüncü kişilere veri aktarımı yapar ise asgari şartlarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği, veri sorumlusu-veri işleyen arasında yapılan ve her iki tarafın imza ettiği bir taahhütnameyi Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunar. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun onayı ile söz konusu veri aktarımı yapılır. Bu onay verilmeden Zeytince Derneği tarafından söz konusu üçüncü kişilere veri aktarımı yapmaz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?

Kişisel veriler Zeytince Derneği’ne üyelik kaydı, etkinlik katılım başvurusu yaptığı andan itibaren başvurduğunuzda toplanır. Bu başvuru fiziki olarak olabileceği gibi internet sitemizi kullandığınızda, telefonla, whatsapp ya da e-mail üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde de olabilir. Ayrıca etkinlikler sırasında ortak alanlarda görüntü kayıtları, kablosuz internet bağlantıları gibi diğer kişisel verilerniz işlenmektedir. Ziyaretçilerimizin kişisel verileri ziyaretleri sırasında işlenir. Görüntü kayıtları ve kablosuz internet bağlantıları veri işlemeye dâhildir.

Çalışanlarımızın, gönüllülerimizin ve stajyerlerin kişisel verilerinin işlenmesi iş ya da gönüllülük başvurusunda bulunmaları ile başlar, çalışanlar için iş akitleri sonlanana kadar,gönüllülerimiz için ise kendileri aksini beyan edene kadar gereken durumlarda kendilerinden talep edilerek devam eder. Ortak alanlardaki görüntü ve ses kayıtları mekanda bulundukları zamanlarda işlenir. Akabinde web sitesi üzerinden etkinliklerimiz ve eğitmenlerimiz sekmeleri altında yayınlanır. Çalışan ve gönüllü adaylarının kişisel verileri iş ve gönüllülük başvurusu sırasında işlenir.

Zeytince Derneği  5651 sayılı kanun kapsamında tutulması gerekli olan IP bilgilerini tutmaktadır. Bu IP bilgileri haricinde, web sitesi tasarımlarının etkin olarak yapılabilmesi, internet sitesi tasarımlarının ve içeriklerinin daha iyi hizmet verecek şekilde yapılabilmesi ve internet sitesine giren kullanıcıların siteden en etkin şekilde faydalanabilmesi için çerezler kullanılabilmektedir. Bu kişisel veriler alınırken gerekli bildirimler yapılmaktadır. 

Zeytince Derneği’nin bu verileri toplamasının hukuki nedenleri yukarıda açıklanan veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek içindir.


VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

Zeytince Derneği bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulaması kapsamında kişisel verilerinizin güvenliği için her türlü idari ve teknik önlemi alır. İdari önlem olarak;

 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir, kişisel veri güvenliğinin takibi üst yönetimce yapılır,
 • Amacı dışında kişisel veri işlenmez, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılır, 
 • Çalışanlar ve gönüllüler için yetki matrisi oluşturulmuştur,
 • Tedarikçilerle ve veri aktarılan diğer kişilerle imzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içerir, 
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanır.

Teknik önlem olarak;

 • Siber güvenlik bir bütün olarak görülmekte olup fiziksel altyapılar, uygulamalar, bilgi barındıran dijital ortamlar sürekli takip edilir,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılır,
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanır,
 • Güvenlik duvarları kullanılır, 
 • Güncel anti-virüs yazılımları kullanılır,
 • Bilgi sistemlerine erişim logları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulur,
 • Kişisel veriler yedeklenerek saklanır ve bunların da güvenliği sağlanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Açık rızanızı gerektiren veri işleme amaçlarımız ile ilgili olarak sizden aldığımız açık rızayı her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunun yanında yasal düzenlemelerin sizlere verdiği haklar kapsamında;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel veriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kolaylıkla kullanmanız için her türlü önlem tarafımızdan alınmıştır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunlu görülmüştür:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıdaki bilgileri içeren bir dilekçeyi hazırlayarak info@zeytince.org elektronik mail adresimize iletebilirsiniz. 

Eksik bilgi içermeyen başvurularınız 30 günü geçmemek üzere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruda eksik bilgi bulunması durumunda ek bilgiler sizden talep edilerek başvurunuz cevaplandırılır.


BAŞVURU YÖNTEMLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurucu kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için www.zeytince.org adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Başvurun cevabı aksi belirtilmedikçe başvuruda kullanılan yöntem ile yapılır. Eğer talep ederseniz yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile de cevap gönderilebilir.

Başvurular ücretsizdir. Ancak cevap verilebilmemiz için bir maliyet gerekiyorsa Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifeye göre bir ücret alınabilir. Talep konusuna göre Zeytince Derneği’nin bir hatasının olduğunun anlaşılması durumunda alınan ücret iade edilir.

Başvurunuzu aşağıdaki 5 yöntemden birini seçerek yapmanız mümkündür.Başvuru Yöntemi

Başvuruda Gerekenler

Başvuru Adresi

Diğer İstenenler

Şahsen Başvuru

Zeytince Derneği’nin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.

858 Sok. 9/103 Konak / İzmir / TÜRKİYE

Kapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Posta Yoluyla Başvuru

Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir. 

858 Sok. 9/103 Konak / İzmir / TÜRKİYE

Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Noter Yoluyla Başvuru

Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.

858 Sok. 9/103 Konak / İzmir / TÜRKİYE

 

Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

Etkinlik kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden kişisel bilgilerinizi yazarak e-posta ile bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

info@zeytince.org

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

This site is registered on wpml.org as a development site.