AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu bildirim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.zeytince.org adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Biz kimiz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği(“Zeytince Derneği”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel veri ve kişisel verilerin işlenmesi ne anlama gelmektedir?

Kişisel veri sizinle ilgili (kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum yılınız v.b) veya sizi belirleyecek (eşkâliniz, görüntü kayıtlarınız, ses kayıtlarınız v.b) her türlü bilgi demektir. Bu bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması gibi kişisel verileriniz üzerinde yapılan her türlü işlem ise verilerinizin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Zeytince Derneği üyeleri, bağışçıları, gönüllüleri ve paydaşları tarafından çeşitli kanallardan paylaşılmış olan kişisel veriler KVKK çerçevesinde Zeytince Derneği tarafından muhafaza edilip, verilmiş olan onayınız çerçevesinde işlenecektir. Zeytince Derneği’ne ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, web sitesinin işlerliğine ilişkin gereken bilgileri toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek; Derneğimizin faaliyet alanında yer alan tüm faaliyetleri gerçekleştirmek, ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizin yasal nedenlere bağlı olarak işlenme amaçlarını bu bildirimin sonunda bir tablo halinde görebilirsiniz.

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz kayıtların/başvuruların ve etkinliklerde/eğitimlerde/toplantılarda çekilmiş olan video, fotoğraf ve ses kayıtlarının web sitemizde yayınlanması ve bunların saklanması amacıyla web server sağlayıcıları ile,
 • zeytince.org web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi; web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması; web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması; internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde çerez ve benzeri teknolojiler kullanarak internet sayfamızı daha kolay kullanmanızı sağlamak amacıyla gerek duyulan servis sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları ile,
 • Dijital reklam ve duyurularımızı iletmek amacı reklam satınalması gerçekleştireceğimiz sosyal medya mecraları ve dijital pazarlama araçları ile,
 • Zeytince Derneği ile ilgili duyuru, tanıtım, bülten gönderimlerimizi gerçekleştirmek amacı ile mailing ve sms gönderim hizmeti alınan servis sağlayıcıları ile,
 • Zeytince Derneği’nin paydaşı olduğu Projeler kapsamında çatı kuruluşlar ile,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında yer alan etkinlikler için LCV toplanması, davetli listelerinin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Zeytince Derneği adına iletişim sağlayacak olan hizmet sağlayacısı ile,
 • Açık rızanız olmaksızın Dernekler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gibi yasal düzenlemelerdeki şartların birinin varlığı halinde,
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Zeytince Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, Zeytince Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerektiğinde sağlık kuruluşlarına, yargı mercilerine, güvenlik birimlerine aktarılabilmektedir.
 • Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve Zeytince Derneği’nin faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Zeytince Derneği’ne sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi, Zeytince Derneği’nin iştigal konusuna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda,
 • Zeytince Derneği sizin ya da bir başkasının hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi acil servislerle paylaşabilmek amacıyla,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında işlenmektedir.

Kişisel veri toplama yöntemlerimiz nelerdir?

Kişisel verileriniz fiziki olarak ya da web sitemiz üzerinden form doldurduğunuzda talep edilerek işlenmektedir.

Yasal haklarınız nelerdir?

Kimliğinizi doğrulamak koşuluyla bize info@zeytince.org adresinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. Zeytince Derneği başvurunuzu inceleyerek 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede size cevap verecektir. Kendinizle ilgili olarak;

 • kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu unutmayınız.
This site is registered on wpml.org as a development site.